รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050201 คลองน้ำเย็น ยังไม่ประเมิน
21050202 กระโหม ยังไม่ประเมิน
21050203 หนองละลอก ยังไม่ประเมิน
21050204 ตรอกสัตบัน ยังไม่ประเมิน
21050205 ตีนเนิน ยังไม่ประเมิน
21050206 หนองตาเลี่ยง ยังไม่ประเมิน
21050207 ตาสิทธิ์ ยังไม่ประเมิน
21050208 ละหารไร่ ยังไม่ประเมิน
21050209 ตัวอย่าง ยังไม่ประเมิน
21050210 มาบตอง ยังไม่ประเมิน
21050211 ชากไม้รวก ยังไม่ประเมิน
21050231 บ้านสามแยก ยังไม่ประเมิน
21050234 บ้านโขดคลอง ยังไม่ประเมิน