รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล บ้านค่าย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050101 ไผ่ล้อม ยังไม่ประเมิน
21050102 คลองน้ำงู ยังไม่ประเมิน
21050103 วัดใหม่ ยังไม่ประเมิน
21050104 คลองยายล้ำ ยังไม่ประเมิน
21050105 บ้านค่าย ยังไม่ประเมิน
21050106 ในชาก ยังไม่ประเมิน
21050107 สะพานยายคุด ยังไม่ประเมิน
21050131 บ้านสามแยก ยังไม่ประเมิน
21050132 บ้านคลองน้ำงู ยังไม่ประเมิน
21050133 บ้านพาณีอุทิศ ยังไม่ประเมิน
21050134 บ้านโขดคลอง ยังไม่ประเมิน