รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ วังจันทร์ ตำบล พลงตาเอี่ยม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21040401 เขาตลาด ยังไม่ประเมิน
21040402 สำนักตาเสือ ยังไม่ประเมิน
21040403 พลงตาเอี่ยม ยังไม่ประเมิน
21040404 คลองบางบ่อ ยังไม่ประเมิน
21040405 หนองเขิน ยังไม่ประเมิน
21040406 คลองอ่าง ยังไม่ประเมิน
21040407 คลองสอง ยังไม่ประเมิน