รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ วังจันทร์ ตำบล ป่ายุบใน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21040301 ขุนอินทร์ ระดับดี
21040302 ป่ายุบ ระดับดี
21040303 เขาสิงห์โต ระดับดี
21040304 ยุบตาเหน่ง ระดับดี
21040305 คลองหวายโสม ระดับดี
21040306 คลองเขต ระดับดี
21040307 เขาไม้นวล ระดับดี
21040308 ท่าเสา ระดับดี