รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ วังจันทร์ ตำบล ชุมแสง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21040201 ชุมแสง ยังไม่ประเมิน
21040202 สันติสุข ยังไม่ประเมิน
21040203 คลองไผ่ ยังไม่ประเมิน
21040204 หนองม่วง ยังไม่ประเมิน
21040205 เขาตาอิ๋น ยังไม่ประเมิน
21040206 แก่งหวาย ยังไม่ประเมิน
21040207 วังโพลง ยังไม่ประเมิน
21040208 มะงั่ว ยังไม่ประเมิน
21040231 หลุมลูกรัง-เขาตลาด ยังไม่ประเมิน
21040232 สหกรณ์-สำนักตาเสือ ยังไม่ประเมิน
21040233 พิทักษ์ประชา ยังไม่ประเมิน
21040234 ไผ่ม่วงพัฒนา ยังไม่ประเมิน
21040235 ชุมแสงพัฒนา ยังไม่ประเมิน