รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ วังจันทร์ ตำบล วังจันทร์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21040101 วังจันทร์ ยังไม่ประเมิน
21040102 หนองโพรง ยังไม่ประเมิน
21040103 ยุบชงโค ยังไม่ประเมิน
21040104 ชุมนุมใน ยังไม่ประเมิน
21040105 เขาหินแท่น ยังไม่ประเมิน
21040106 ตะเคียนทอง ยังไม่ประเมิน