รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล สองสลึง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031801 สองสลึง ระดับดี
21031802 สองพี่น้อง ระดับดี
21031803 เนินดินแดง ระดับดี
21031804 เต้าปูนหาย ระดับดี
21031805 บ่อทอง ระดับพัฒนา
21031806 หนองเสม็ด ระดับพัฒนา
21031807 ห้วยน้ำเขียว ระดับดี
21031808 ไทรเอน ระดับดีเยี่ยม