รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ห้วยยาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031701 คลองคา ระดับมาก
21031702 น้ำเขียว ระดับดี
21031703 ห้วยยาง ระดับพัฒนา
21031704 เขาชากกรูด ระดับดี
21031705 ห้างญวน ระดับดี
21031706 ชากตาด้วง ระดับดี
21031707 เนินดินแดงล่าง ระดับมาก
21031708 ชากพรวด ระดับพัฒนา
21031709 ท่ามะกัก ระดับมาก