รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ปากน้ำกระแส
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031301 ตลาดตอนล่าง ระดับดี
21031302 ตลาดตอนบน ระดับดี
21031303 ดอนมะกอกล่าง ระดับดี
21031304 นาซา ระดับดี
21031305 ดอนมะกอกบน ระดับดี
21031306 แหลมสน ระดับดี
21031307 แสมผู้ ระดับดี
21031308 ตลาดตอนกลาง ระดับดี