รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล พังราด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031201 ปากน้ำพังราด ระดับพัฒนา
21031202 ท่ากง ระดับพัฒนา
21031203 เกาะลอย ระดับพัฒนา
21031204 พังราดไทย ระดับพัฒนา
21031205 ชากใน ระดับพัฒนา
21031206 กลางทุ่ง ระดับพัฒนา
21031207 ท่ามะกอก ระดับพัฒนา
21031208 บ่อตาซ่อง ระดับพัฒนา