รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล คลองปูน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031101 หนองโพรง ระดับดี
21031102 เนินสมบูรณ์ ระดับดี
21031103 คลองปูน ระดับดี
21031104 ปากทางหลวง ระดับดี
21031105 เนินยาง ระดับดี
21031106 นาซา ระดับดี
21031107 ชายล่าง ระดับดี
21031108 สามแยก ระดับดี
21031109 หนองเสม็ดแดง ระดับดี