รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล กองดิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21031001 สี่แยกกองดิน ระดับดี
21031002 กองดิน ระดับพัฒนา
21031003 สุขไพรวัน ระดับพัฒนา
21031004 หนองเสม็ดแดง ระดับพัฒนา
21031005 หนองคุย ระดับดี
21031006 ชากขุนวิเศษ ระดับพัฒนา
21031007 ซำสมอ ระดับพัฒนา
21031008 ยายพริ้ง ระดับดี
21031009 เขาสำรอง ระดับดี
21031010 ศิลาทอง ระดับดี
21031011 ทรัพย์เจริญ ระดับดี