รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ทุ่งควายกิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030901 เนินเขาดิน ระดับดีเยี่ยม
21030902 มงคล ระดับพัฒนา
21030903 ทุ่งควายกิน ระดับดีเยี่ยม
21030904 ในไร่ ระดับดีเยี่ยม
21030905 หนองไทย ระดับดีเยี่ยม
21030906 หนองกะพ้อ ระดับดีเยี่ยม
21030907 ชุมนุมสูง ระดับดี
21030908 เขาจุก ระดับพัฒนา
21030909 เนินสำรอง ระดับดีเยี่ยม
21030910 โพธิฐาน ระดับดี
21030911 หนองน้ำเย็น ระดับดีเยี่ยม
21030912 ท่ากระซาย ระดับดีเยี่ยม
21030913 บ้านท่าพัก ระดับดีเยี่ยม