รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล บ้านนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030801 แหลมไผ่ ระดับดี
21030802 ทุ่งเค็ด ระดับดี
21030803 ห้วงหิน ระดับดี
21030804 หนองจรเข้ ระดับดี
21030805 อู่ทอง ระดับดี
21030806 สำนักยาง ระดับดี
21030807 เนินกระท้อน ระดับดี
21030808 บุญสัมพันธ์ ระดับดี
21030809 วังยาง ระดับดี
21030810 บ้านล่าง ระดับดี
21030811 มาบฆ้อ ระดับดี
21030812 บ้านนา ระดับดี
21030813 คลองอ่าง ระดับดี