รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล กระแสบน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030701 ในไร่ ระดับดี
21030702 รางตาไท ระดับดี
21030703 กระแสบน ระดับดี
21030704 ชากดอก ระดับพัฒนา
21030705 ยางงาม ระดับพัฒนา
21030706 คลองป่าไม้ ระดับพัฒนา
21030707 เขาผักกูด ระดับพัฒนา
21030708 น้ำโจน ระดับดี
21030709 เขาวังไทร ระดับดี
21030710 เนินไม้หอม ระดับดี
21030711 คลองลึก ระดับพัฒนา
21030712 คลองหวาย ระดับพัฒนา
21030713 เนินดินแดง ระดับดี
21030714 บ้านหนองแฟบ ระดับดี