รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ชากพง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030601 สมอโพรง ระดับพัฒนา
21030602 พลงไสว ระดับพัฒนา
21030603 หนองสะพาน ระดับพัฒนา
21030604 คลองทุเรียน ระดับดี
21030605 เหลาชะโอน ระดับดี
21030606 ในซาก ระดับดี
21030607 ชากคา ระดับดี