รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล กร่ำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030501 หนองมะปริง ระดับมาก
21030502 กร่ำ ระดับดีเยี่ยม
21030503 ชากมะกรูด ระดับมาก
21030504 หนองยายและ ระดับดี
21030505 หนองสัก ระดับมาก
21030506 อ่าวมะขามป้อม ระดับดี