รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล เนินฆ้อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030401 เนินทราย ระดับดีเยี่ยม
21030402 เนินทราย ระดับดี
21030403 เนินฆ้อ ระดับดีเยี่ยม
21030404 ถนนกะเพรา ระดับดี
21030405 หนองแพงพวย ระดับดีเยี่ยม
21030406 เนินข้าวต้ม ระดับดี
21030407 จำรุง ระดับมาก
21030408 ถนนนอก ระดับดี
21030409 ถนนใน ระดับดี