รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ชากโดน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030301 วังล่าง ระดับมาก
21030302 ชากโดน ระดับมาก
21030303 หนองยายยม ระดับดีเยี่ยม
21030304 อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
21030305 ชากโดน ระดับดี
21030306 นอก ระดับมาก
21030307 วังกลอย ระดับมาก
21030308 แขมงคงมั่น ระดับดีเยี่ยม