รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล วังหว้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030201 ศาลาอกแตก ระดับดี
21030202 วังหว้า ระดับดี
21030203 หนองน้ำขุ่น ระดับดี
21030204 เจริญสุข ระดับดี
21030205 วังหิน ระดับดี
21030206 เขาดิน ระดับดี
21030207 ซากตะไคร้ ระดับดี
21030208 เนินหย่อง ระดับดี
21030209 หนองกวาง ระดับดี
21030210 เขาหินแท่น ระดับดี
21030211 หนองรี ระดับดี
21030212 หนองหอย ระดับดี
21030213 วังศิลา ระดับดี
21030214 เนินโพธิ์ทอง ระดับดี