รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านฉาง ตำบล บ้านฉาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21020301 เนินกระปรอกล่าง ระดับดี
21020302 ประชุมมิตร ระดับดี
21020303 ฉาง-เนินสำเหร่ ระดับดี
21020304 พยูน ระดับมาก
21020305 ฉางล่าง ยังไม่ประเมิน
21020306 เนินกระปรอกบน ระดับดี
21020307 ภูดร-ห้วยมะหาด ระดับมาก
21020350 ฟ้าสีทอง ยังไม่ประเมิน
21020351 ทรัพย์สมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
21020352 รวมชมวิวเนินกระปรอก ยังไม่ประเมิน
21020353 ปกป้องสถาบัน ยังไม่ประเมิน
21020354 เทพมงคล ยังไม่ประเมิน
21020355 มธุรส ยังไม่ประเมิน