รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านฉาง ตำบล พลา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21020201 โกรกตะแบก ระดับดี
21020202 กม.16 ระดับดี
21020203 กม.18 ยังไม่ประเมิน
21020204 คลองทราย ระดับดี
21020205 พลา ระดับดี
21020206 ตะกาด ระดับดี
21020207 คลองทรายใหม่ ระดับดี
21020231 บ้านเนินกระปรอก ยังไม่ประเมิน
21020232 บ้านฉาง พลา ยังไม่ประเมิน
21020233 วัดคีรีภาวนาราม ยังไม่ประเมิน
21020234 ตะวันออกเนินกระปรอกประชุมมิตร ยังไม่ประเมิน
21020235 วัดบ้านฉาง ยังไม่ประเมิน
21020236 อีสเทิร์น-หน่องม่วง ยังไม่ประเมิน
21020237 มิ่งมงคล ยังไม่ประเมิน
21020238 จ.คู่ ยังไม่ประเมิน
21020239 ศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา ยังไม่ประเมิน
21020240 เทพจินดา ยังไม่ประเมิน
21020241 โด่งดัง ยังไม่ประเมิน
21020242 รวมมิตร ยังไม่ประเมิน
21020243 สวนสุขภาพ ยังไม่ประเมิน
21020244 บ้านฉาง-เนินกระปรอก ยังไม่ประเมิน
21020245 หนองใหญ่ ยังไม่ประเมิน
21020246 โต้รุ่ง ยังไม่ประเมิน
21020247 ไทวา ยังไม่ประเมิน
21020248 รวมสมพงษ์ ยังไม่ประเมิน
21020249 ดาวพิทักษ์ ยังไม่ประเมิน
21020256 สามัคคีนำชัย ยังไม่ประเมิน