รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านฉาง ตำบล สำนักท้อน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21020101 สำนักท้อน ระดับมาก
21020102 ชากหมาก ระดับดี
21020103 สระแก้ว ระดับดี
21020104 คลองบางไผ่ ระดับดี
21020105 ยายร้า ระดับมาก
21020106 เขาครอก ระดับมาก
21020107 หนองตะเคียน ระดับมาก
21020108 เชิงเขา ระดับดี