รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล สำนักทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011501 สำนักทอง ระดับดี
21011502 ยายจั่น ระดับดี
21011503 ธรรมสถิตย์ ระดับดี
21011504 หาดใหญ่ ระดับดี
21011505 เกษตรศิริ ระดับดี