รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล มาบตาพุด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011401 บน ยังไม่ประเมิน
21011437 ซอยร่วมพัฒนา ยังไม่ประเมิน
21011438 ตลาดมาบตาพุด ยังไม่ประเมิน
21011440 ตากวน-อ่าวประดู่ ยังไม่ประเมิน
21011441 บ้านบน ยังไม่ประเมิน
21011442 บ้านพลง ยังไม่ประเมิน
21011466 หัวน้ำตกพัฒนา ยังไม่ประเมิน
21011443 บ้านล่าง ยังไม่ประเมิน
21011446 มาบยา ยังไม่ประเมิน
21011461 เนินพยอม ยังไม่ประเมิน
21011447 วัดมาบตาพุด ยังไม่ประเมิน
21011448 วัดโสภณ ยังไม่ประเมิน
21011455 อิสลาม ยังไม่ประเมิน
21011452 หนองแฟบ ยังไม่ประเมิน