รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011301 ห้วยโป่งใน ยังไม่ประเมิน
21011368 วัดห้วยโป่ง ยังไม่ประเมิน
21011336 ชากลูกหญ้า ยังไม่ประเมิน
21011339 ตลาดห้วยโป่ง ยังไม่ประเมิน
21011367 มาบชลูด-ชากกลาง ยังไม่ประเมิน
21011365 วัดชากลูกหญ้า ยังไม่ประเมิน
21011345 มาบชลูด ยังไม่ประเมิน
21011362 เจริญพัฒนา ยังไม่ประเมิน
21011359 ห้วยโป่งใน 3 ยังไม่ประเมิน
21011358 ห้วยโป่งใน 1 ยังไม่ประเมิน
21011357 ซอยคีรี ยังไม่ประเมิน
21011353 หนองหวายโสม ยังไม่ประเมิน
21011354 ห้วยโป่งใน 2 ยังไม่ประเมิน