รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล น้ำคอก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011201 ตรอกตาช้าง ระดับดี
21011202 หนองตาขาน ระดับดี
21011203 แหลมยาง ระดับดี
21011204 แถวดอน ระดับดี