รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ทับมา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011101 ขนาม ระดับดี
21011102 แหลมทองหลาง ระดับดี
21011103 เกาะสะแก ระดับดี
21011104 ทับมา ระดับดี
21011105 เขาไผ่ ระดับดี
21011106 หนองโพรง ระดับดี
21011107 เขาโบสถ์ ระดับดี
21011108 สะพานหิน ระดับดี
21011133 เขาไผ่ ยังไม่ประเมิน
21011134 โขดหินมิตรภาพ ยังไม่ประเมิน
21011149 สำนักกะบาก ยังไม่ประเมิน
21011164 โขดหิน 2 ยังไม่ประเมิน