รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ทับมา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011101 ขนาม ระดับดี
21011102 แหลมทองหลาง ระดับดี
21011103 เกาะสะแก ระดับดี
21011104 ทับมา ระดับดี
21011105 เขาไผ่ ระดับดี
21011106 หนองโพรง ระดับดี
21011107 เขาโบสถ์ ระดับดี
21011108 สะพานหิน ระดับดี