รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล กะเฉด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21011001 ธงหงษ์ ระดับดีเยี่ยม
21011002 สมานมิตร ระดับดี
21011003 ปากทางกะเฉด ระดับพื้นฐาน
21011004 จันดี ระดับดี
21011005 ชะแวะ ระดับดี
21011006 ตะพุนทอง ระดับดี
21011007 คุสามเบี้ย ระดับพื้นฐาน
21011008 ปิ่นทอง ระดับพื้นฐาน
21011010 บ้านหนองหงษ์ ระดับดี
21011009 คลองน้อย ระดับพื้นฐาน