รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010901 ทุ่งตะโหนด ระดับดีเยี่ยม
21010902 ศาลเจ้า ระดับดีเยี่ยม
21010903 หนองสนม ระดับดีเยี่ยม
21010904 กรอกยายชา ระดับดีเยี่ยม
21010905 โขดหิน ระดับดีเยี่ยม
21010906 โขดหิน ระดับดีเยี่ยม
21010907 แหลมสงวน ระดับดี
21010931 เนินพระ ยังไม่ประเมิน
21010932 ทุ่งโตนด ยังไม่ประเมิน