รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010901 ทุ่งตะโหนด ระดับดีเยี่ยม
21010902 ศาลเจ้า ระดับดีเยี่ยม
21010903 หนองสนม ระดับดีเยี่ยม
21010904 กรอกยายชา ระดับดีเยี่ยม
21010905 โขดหิน ระดับดีเยี่ยม
21010906 โขดหิน ระดับดีเยี่ยม
21010907 แหลมสงวน ระดับดี
21010931 กรอกยายชา ยังไม่ประเมิน
21010932 หนองแตงเม ยังไม่ประเมิน
21010935 คลองน้ำหู ยังไม่ประเมิน
21010964 โขดหิน 2 ยังไม่ประเมิน
21010963 เกาะกก ยังไม่ประเมิน
21010960 ซอยประปา ยังไม่ประเมิน
21010950 หนองน้ำเย็น ยังไม่ประเมิน
21010951 หนองบัวแดง ยังไม่ประเมิน