รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล นาตาขวัญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010801 นาตาขวัญ ระดับดีเยี่ยม
21010802 ทุ่งโพธิ์ ระดับมาก
21010803 ชะวึก ระดับดีเยี่ยม
21010804 ซากขนุน ระดับดีเยี่ยม
21010805 เขาวังม่าน ระดับดีเยี่ยม
21010806 หนองละลอก ระดับมาก