รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล บ้านแลง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010701 แลง(จ.อ.) ระดับดีเยี่ยม
21010702 ก้นหนอง ระดับดีเยี่ยม
21010703 หนองพญา ระดับดีเยี่ยม
21010704 ขวากลิง ระดับมาก
21010705 หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
21010706 ตะเกราทอง ระดับมาก
21010707 หนองหิน ระดับมาก