รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล แกลง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010601 เขายายชุม ระดับดี
21010602 วังปลา ระดับดี
21010603 ท่าเรือ ระดับดี
21010604 หัวทุ่ง ระดับดี
21010605 เขาโบสถ์ ระดับดี
21010606 เนินพยอม ระดับดี
21010607 มาบจันทร์ ระดับดี