รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ปากน้ำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010431 สัมฤทธิ์ ยังไม่ประเมิน
21010432 ก้นปึกปากคลอง ยังไม่ประเมิน
21010433 แหลมรุ่งเรือง ยังไม่ประเมิน
21010434 ปากน้ำ 1 ยังไม่ประเมิน
21010435 สมุทรเจดีย์ ยังไม่ประเมิน
21010436 ปากน้ำ 2 ยังไม่ประเมิน