รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ตะพง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010301 ตะพงใน ระดับดีเยี่ยม
21010302 หนองปลาไหล ระดับดีเยี่ยม
21010303 ยายดา ระดับดีเยี่ยม
21010304 ตะพงนอก ระดับดีเยี่ยม
21010305 ช่น ระดับดีเยี่ยม
21010306 หนองตารถ ระดับดีเยี่ยม
21010307 ชากลาว ระดับดีเยี่ยม
21010308 นา ระดับดีเยี่ยม
21010309 ตะพงนอก ระดับดีเยี่ยม
21010310 ปากคัน ระดับดีเยี่ยม
21010311 ศาลเจ้า ระดับดีเยี่ยม
21010312 หนองตารถ ระดับดีเยี่ยม
21010313 ในบ้าน ระดับดีเยี่ยม
21010316 ตะกาด ระดับดีเยี่ยม
21010315 บ้านห้วยมะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
21010314 บ้านปอหิน ระดับดีเยี่ยม