รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เชิงเนิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010201 หนองจอก ระดับดี
21010202 เกาะหวาย ระดับดี
21010203 หนองบัวแฟง ระดับดีเยี่ยม
21010204 บ้านดอน ระดับดีเยี่ยม
21010205 คลองคา ระดับดี
21010206 ชากใหญ่ ระดับดี
21010207 หนองบัวอิสลาม ระดับดีเยี่ยม
21010231 ริมน้ำ-ท่าเกตุ ยังไม่ประเมิน
21010232 พูนไฉ่ ยังไม่ประเมิน
21010233 สองพี่น้อง ยังไม่ประเมิน
21010234 ข้างอำเภอ-ทางไผ่ ยังไม่ประเมิน
21010235 เกาะกลอย ยังไม่ประเมิน
21010236 เรือนจำ ยังไม่ประเมิน
21010237 ชายกระป่อม ยังไม่ประเมิน
21010238 บางจาก ยังไม่ประเมิน
21010239 สวนวัดโขด ยังไม่ประเมิน