รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ท่าประดู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010133 ศูนย์การค้า ยังไม่ประเมิน
21010131 หลังวัดป่า 1 ยังไม่ประเมิน
21010132 สะพานราษฏร์ ยังไม่ประเมิน
21010134 หลังวัดโขด ยังไม่ประเมิน
21010135 ตีนเนิน-เกาะหวาย ยังไม่ประเมิน
21010136 ตากสิน ยังไม่ประเมิน
21010137 หลังวัดป่า 2 ยังไม่ประเมิน
21010138 บ้านปากคลอง ยังไม่ประเมิน
21010139 สนามเป้า ยังไม่ประเมิน
21010140 มุสลิม-ปากคลอง ยังไม่ประเมิน