รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล เกาะลอย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
20051001 เกาะลอย ระดับพัฒนา
20051002 เนินมะขาม ระดับพัฒนา
20051003 แคโดด ระดับพัฒนา
20051004 หนองฝาแฝด-กุ่มเอน ระดับพัฒนา
20051005 ตลาดควาย ระดับพัฒนา
20051006 หนองอ้อ ระดับพัฒนา