รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
20050701 สัตตพงษ์ ระดับดี
20050702 ย่านซื่อ ระดับดี
20050703 บ้านบน ระดับดี
20050704 บ้านล่าง ระดับดี
20050705 บ้านเก่า ระดับดี
20050706 บ้านเก่า ระดับดี
20050707 สัตตพงษ์เหนือ ระดับดี