รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระบุรี อำเภอ มวกเหล็ก ตำบล ลำพญากลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
19110701 ซับน้อยเหนือ ระดับดีเยี่ยม
19110702 ลำพญากลาง ระดับดีเยี่ยม
19110703 คลองม่วงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
19110704 ซับปลากั้ง ระดับดีเยี่ยม
19110705 เขานมนาง ระดับดีเยี่ยม
19110706 หนองเอี่ยว ระดับดีเยี่ยม
19110707 หนองตอตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
19110708 ยุบใหญ่ ระดับพัฒนา
19110709 หนองโป่ง ระดับดีเยี่ยม
19110710 เขาถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
19110711 หนองดินแดง ระดับดีเยี่ยม
19110712 ซับตะกอง ระดับดีเยี่ยม
19110713 ซับใหม่ ระดับดีเยี่ยม
19110714 หนองเอี่ยวใน ระดับดีเยี่ยม
19110715 หนองหมี ระดับดีเยี่ยม
19110716 ซับแท่น ระดับดีเยี่ยม
19110717 โคกนนทรี ระดับดีเยี่ยม
19110718 ซับไทร ระดับดีเยี่ยม