รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระบุรี อำเภอ มวกเหล็ก ตำบล มวกเหล็ก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
19110101 หมาก ระดับดีเยี่ยม
19110102 ท่ามะปราง ระดับดีเยี่ยม
19110103 มวกเหล็์ก ระดับดีเยี่ยม
19110104 เหวลาด ระดับดีเยี่ยม
19110105 หินลับ ระดับดีเยี่ยม
19110106 ซับประดู่ ระดับดีเยี่ยม
19110107 หลังเขา ระดับดีเยี่ยม
19110108 โชคชัยพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
19110109 แก่งหรุ ระดับดีเยี่ยม
19110110 ซับอีจิ ระดับดีเยี่ยม
19110111 ปากคลอง ระดับดีเยี่ยม
19110112 เขาไม้เกวียน ระดับดีเยี่ยม
19110113 ท่าเสา ระดับดีเยี่ยม