รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระบุรี อำเภอ หนองแซง ตำบล ไก่เส่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
19050601 โคกแก้ว ระดับดีเยี่ยม
19050602 หนองหญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม
19050603 หนองโก ระดับดีเยี่ยม
19050604 หัวทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
19050605 ฟากร่อง ระดับดีเยี่ยม
19050606 หนองไฟไหม้ ระดับดีเยี่ยม
19050607 โคกเลียบ ระดับดีเยี่ยม
19050608 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม
19050609 หนองสะพาน ระดับดีเยี่ยม
19050610 ใหม่ใต้ ระดับดีเยี่ยม