รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระบุรี อำเภอ หนองแค ตำบล หนองปลาหมอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
19031601 ร่องแซง ระดับดีเยี่ยม
19031602 ร่องแซง ระดับดีเยี่ยม
19031603 สองคลอง ระดับดีเยี่ยม
19031604 หนองปลาหมอ ระดับดีเยี่ยม
19031605 บ้านใหม่ ระดับพัฒนา
19031606 หนองผักชีใต้ ระดับพัฒนา
19031607 หนองปลากระดี่ ระดับดีเยี่ยม
19031608 หนองบอน ระดับพัฒนา
19031609 ท่าช้าง ระดับพัฒนา