รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยนาท อำเภอ หันคา ตำบล ไพรนกยูง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
18060501 บ่อพระ ระดับดี
18060502 หนองตะคลอง ระดับดี
18060503 หนองหอย ระดับดี
18060504 หนองอ้ายสาม ระดับดี
18060505 ไพรนกยูง ระดับดี
18060506 หนองนกเขา ระดับดี
18060507 รางจิก ระดับดี
18060508 บ่อมะกอก ระดับดี
18060509 เขาไพร ระดับดี
18060510 ตะลุกรัง ระดับดี
18060511 หนองกง ระดับดี
18060512 หนองมณฑล ระดับดี
18060513 วังเดือนห้า ระดับดี