รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่ ตำบล หนองกระเบียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
16061601 หนองคูใหญ่ ระดับพัฒนา
16061602 หนองโพธิ์ ระดับพื้นฐาน
16061603 หนองกระโฉม ระดับพัฒนา
16061604 หนองกระเบียน ระดับพัฒนา
16061605 ท้ายลาด ระดับพัฒนา
16061606 สระใหญ่ ระดับพัฒนา
16061607 หนองแฟบ ระดับพัฒนา
16061608 หนองตะโก ระดับพัฒนา
16061609 หนองกระเบียน ระดับพัฒนา