รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่ ตำบล บางขาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
16061301 บางกะเพียง ระดับพัฒนา
16061302 แหลมสาร ระดับพัฒนา
16061303 บางสงค์ ระดับพัฒนา
16061304 มอง ระดับพัฒนา
16061305 หัวระกำ ระดับพัฒนา
16061306 เสาธง ระดับพัฒนา
16061307 บางกระออก ระดับพัฒนา