รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมืองลพบุรี ตำบล โก่งธนู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
16010401 ท่าข้าม ระดับพัฒนา
16010402 ดาบ ระดับดีเยี่ยม
16010403 หัววัง ระดับดี
16010404 หัววัง ระดับดี
16010405 เกาะ ระดับพัฒนา
16010406 ท่าเกวียน ระดับพัฒนา
16010407 ท่ามะขาม(คลองนาสาม) ระดับดี
16010408 ท่ามะขาม ระดับดีเยี่ยม
16010409 กรอกตาชัง ระดับดีเยี่ยม
16010410 โก่งธนู ระดับดี
16010411 ท่ามะขาม ระดับดี
16010412 โก่งธนู ระดับดี
16010413 ดาบ ระดับพื้นฐาน
16010414 ท่าข้าม ระดับพัฒนา