รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ ตำบล หลักแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15061401 คลองพูล ระดับพื้นฐาน
15061402 ลานช้าง ระดับพื้นฐาน
15061403 ลาดหญ้าไทร ระดับพัฒนา
15061404 คลองสำโรง ระดับพัฒนา
15061405 หนองสองห้อง ระดับพัฒนา
15061406 ฟากกะสุด ระดับพัฒนา
15061407 หลักแก้ว ระดับดี
15061408 วัดกรด ระดับดีเยี่ยม