รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ ตำบล บางจัก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15060701 สามเรือน ระดับดีเยี่ยม
15060702 สามเรือน ระดับดีเยี่ยม
15060703 บางจัก ระดับดีเยี่ยม
15060704 บางจัก ระดับมาก
15060705 บางกะลา ระดับพื้นฐาน
15060706 บางจัก ระดับพื้นฐาน
15060707 บางจัก ระดับพื้นฐาน
15060708 บางจัก ระดับพื้นฐาน
15060709 บางจัก ระดับดีเยี่ยม
15060710 คลองขนาก ระดับดีเยี่ยม
15060711 คลองขนาก ระดับดีเยี่ยม
15060712 น้ำพุ ระดับดีเยี่ยม
15060713 คลองพูล ระดับพื้นฐาน
15060714 ท้องคุ้ง ระดับพื้นฐาน