รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ ตำบล ไผ่จำศีล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15060101 ท่าช้าง ระดับพื้นฐาน
15060102 มะขาม ระดับดีเยี่ยม
15060103 วิเศษชัยชาญ ระดับพื้นฐาน
15060104 คลองขุน ระดับดีเยี่ยม
15060105 คลองขุน ระดับพื้นฐาน
15060106 จาน ระดับพื้นฐาน
15060107 ไผ่จำศีล ระดับดีเยี่ยม
15060108 ดอนปลาสร้อย ระดับดีเยี่ยม